Berlin, 26. bis 30. September 2022
Berlin, 25. bis 28. April 2022
Frankfurt am Main, 7. bis 10. November 2022
Köln, 17. bis 20. Mai 2022
Stuttgart, 20. bis 23. September 2022
Berlin, 7. bis 10. November 2022
München, 28. bis 31. März 2022
Hamburg, 24. bis 27. Oktober 2022